பெரியார்

மனிதனை நினை கடவுளை மற

Tuesday, September 11, 2012

நாட்டுப்புற விளையாட்டுக்கள்


தமிழ்நாட்டு நாட்டுப்புறங்களில் அண்மைய காலம் வரை,
விளையாடப்பட்ட
விளையாட்டுகளை அறிஞர் பெருமக்கள் பலர்
தொகுத்து எழுதியுள்ளனர். அவற்றின் தொகுப்பாக
இந்தக் கட்டுரையில் 200 விளையாட்டுகள்
அகரவரிசையில் தொகுக்கப்பட்ட பின்னர்
வகைப்படுத்தித் தரப்பட்டுள்ளன.

சிறுவர் (பையன்கள்)
கைத்திறன்
கோலி விளையாட்டு
1.
அச்சுப்பூட்டு
2.
கிட்டிப்புள்
3.
கோலி
4.
குச்சி விளையாட்டு

(
எல்லா வயதினரும், ஆண்
பெண் இருபாலாரும்)
5.
குதிரைக் கல்லு
6.
குதிரைச் சில்லி
7.
சச்சைக்காய் சில்லி
8.
சீச்சாங்கல்
9.
தெல்லு (தெல்லுருட்டான்)
10.
தெல்லு (தெல்லு எறிதல்)
11.
பட்டம்
12.
பந்து, பேய்ப்பந்து
13.
பம்பரம்
14.
மல்லு
15.
வில்லுக்குச்சி

கால் திறன்
1.
ஆனமானத் திரி
2.
கரணப்பந்து
3.
குதிரைக்குக் காணம் காட்டல்
4.
கொக்கு விளையாட்டு
5.
கோழிக்கால்
6.
தை தக்கா தை
7.
நடைவண்டி ஓட்டம்
8.
நொண்டி
9.
பச்சைக் குதிரை
10.
பொய்க்கால் நடை, கொட்டாங்குச்சி நடை
11.
மந்தி ஓட்டம்
12.
மாட்டுக்கால் தாண்டல்
13.
மூக்குப்பிடி (துரத்திப் பிடி)

அணி விளையாட்டு
1.
ஓடுசிக்கு
2.
சூ விளையாட்டு
3.
நாடு பிரித்து
4.
பந்து, பிள்ளையார் பந்து
5.
பூச்சொல்லி
6.
மதிலொட்டி
7.
மந்திக் குஞ்சு
8.
வண்டி உருட்டல்

குழு விளையாட்டு
1.
அணில் பிள்ளை
2.
ஆடும் ஓநாயும்
3.
உயிர் கொடுத்து
4.
கல்லுக்குச்சி
5.
காக்கா கம்பு
6.
காக்கா குஞ்சு
7.
குச்சிக்கல்
8.
குரங்கு விளையாட்டு
9.
கோட்டான் கோட்டான்
10.
கோழிக்குஞ்சு
11.
தவளை விளையாட்டு
12.
நாலுமூலைக் கல்
13.
மரக்குரங்கு
14.
வண்ணான் தாழி
15.
வண்ணான் பொதி

நீர் விளையாட்டு
1.
காயா பழமா
2.
நீரில் தொடல்
3.
நீரில் விழுதல்

கண்டுபிடி
1.
உருண்டை திரண்டை
2.
சீப்பு விற்கிறது

உல்லாசம்
1.
ஊதல்
2.
கால் தூக்கிற கணக்கப்பிள்ளை
3.
சீத்தடி குஞ்சு
4.
தோட்டம் (விளையாட்டு)
5.
பஞ்சு வெட்டும் கம்போடா

சிறுமியர்
உடல்-திறன்
1.
சில்லு (சில்லி)

கைத்திறன்
1.
கல் பிடித்தல்
2.
சுண்டு முத்து
3.
தட்டாங்கல்

உல்லாசம்
1.
இதென்ன மூட்டை
2.
கிளி செத்துப்போச்சு
3.
ஊதாமணி
4.
என் உலக்கை குத்து குத்து
5.
ஒருபத்தி இருபத்தி
6.
ஒளிதல்
7.
குச்சு குச்சு ரங்கம்மா
8.
குறிஞ்சி வஞ்சி
9.
கொடுக்கு
10.
சிறுவீடு விளையாட்டு
11.
சோத்துப்பானை (சோற்றுப்பானை)
12.
ராட்டு பூட்டு
13.
தவிட்டுக் குஞ்சு
14.
பிஸ்ஸாலே பற
15.
பூசனிக்காய் விளையாட்டு
16.
பூப்பறி விளையாட்டு
17.
பூப்பறிக்க வருகிறோம்
18.
பூப்பூ புளியம்பூ
19.
மச்சிலே யாரு
20.
மத்தாடு
21.
மோரு விளையாட்டு
22.
வேடிக்கை விளையாட்டு

கலை விளையாட்டு
1.
கும்மி

இருபால் இளைஞர்
உடல் திறன்
1.
ஊதுமுத்து
2.
உயிர் எழுப்பு
3.
ஐந்து பந்து
4.
எலியும் பூனையும்
5.
கல் எடுத்தல்
6.
கல்லா மண்ணா
7.
கல்லுக் கொடுத்தான் கல்லே வா
8.
குஞ்சு விளையாட்டு
9.
குத்து விளையாட்டு
10.
துரத்திப் பிடி
11.
தூண் விளையாட்டு
12.
தொடு விளையாட்டு
13.
நாலு மூலை விளையாட்டு
14.
நிலாப்பூச்சி
15.
நெல்லிக்காய் (பாடித் தொடுதல்)
16.
பாரிக்கோடு
17.
புலியும் ஆடும்
18.
மரங்கொத்தி
19.
மல்லர் கம்பம்
20.
மலையிலே தீப்பிடிக்குது
21.
மாங்கொழுக்கட்டை

உல்லாசம்
1.
ஊஞ்சல்
2.
ஈசல் பிடித்தல்
3.
உப்பு விற்றல்
4.
ஒருகுடம் தண்ணி ஊத்தி விளையாட்டு
5.
கரகர வண்டி
6.
கள்ளன் போலீஸ்
7.
காற்றாடி
8.
கிய்யா கிய்யா குருவி
9.
கிழவி விளையாட்டு
10.
கிறுகிறு மாம்பழம்
11.
குலையா குலையா முந்திரிக்காய்
12.
சங்கிலி விளையாட்டு
13.
தட்டான் பிடித்தல்
14.
தட்டை
15.
நடிப்பு விளையாட்டு (தண்ணீர் சேந்துகிறது)
16.
பந்து, எறிபந்து
17.
பந்து, பிடிபந்து
18.
பன்னீர்க்குளம் (விளையாட்டு)
19.
பூக்குதிரை
20.
வண்டி உருட்டல்

உத்தித் திறன்
1.
உப்பு வைத்தல்
2.
எண் விளையாட்டு
3.
ஓடுகுஞ்சு
4.
கண்ணாம்மூச்சி
5.
கிச்சுக் கிச்சுத் தம்பலம்
6.
கொப்பரை கொப்பரை
7.
தந்தி போவுது தபால் போவுது
8.
நிலாக் குப்பல்
9.
பாக்குவெட்டியைக் காணோமே
10.
மாது மாது

ஊழ்த்திறன் (திருவுளம்)
1.
ஒற்றையா இரட்டையா
2.
கண்கட்டி விளையாட்டு
3.
மோதிரம் வைத்தல்
4.
ராசா மந்திரி

பட்டவர் தெரிவு
1.
சிய்யான்
2.
பருப்பு சட்டி (விளையாட்டு)
3.
புகையிலைக் கட்டை உருட்டுதல்

காளையர்
1.
அடிமுறை
2.
இளவட்டக்கல்
3.
கிளித்தட்டு
4.
சடுகுடு (கபடி)
5.
சல்லிக்கட்டு (பாய்ச்சல் காளை)
6.
சிலம்பம்

கன்னியர்
1.
அம்மானை
(
ஒருவர் ஆடுவது சங்ககாலப்
பந்து விளையாட்டு. மூவர், ஐவர் எனக் கூடிப்
பாட்டுப்
பாடிக்கொண்டு அடுவது அம்மானை விளையாட்டு)

முதியோர்
1.
ஆடுபுலி
2.
ஓட்டம்
3.
கட்ட விளையாட்டு
4.
கைச்சில்லி
5.
சூது தாயம்
6.
தாயம்
7.
திரிகுத்து
8.
துரும்பு
9.
நட்சத்திர விளையாட்டு
10.
பரமபதம் (விளையாட்டு)
11.
பல்லாங்குழி
12.
முக்குழியாட்டம்

பாப்பா விளையாட்டு
1.
அந்தக் கழுதை இந்தக் கழுதை
2.
அய்யன் கொம்பு
3.
அட்டலங்காய் புட்டலங்காய்
4.
அத்தளி புத்தளி
5.
உப்பு மூட்டை
6.
கிள்ளாப் பறண்டடி
7.
தட்டலங்காய் புட்டலங்காய்
8.
தென்னைமரம் விளையாட்டு
(
ஐலேலம் ஐலகப்பல்
விளையாட்டு)
9.
நடைவண்டி
10.
நான் வளர்த்த நாய்க்குட்டி
11.
பருப்பு கடை (விளையாட்டு)

எல்லாரும் விளையாடும் விளையாட்டு..

கலை விளையாட்டு
1.
கரகம்
2.
கழியல்
3.
கழைக்கூத்து
4.
காவடி
5.
கோக்கழிக் கட்டை
6.
வர்மம்

தெய்வ ஆடல்கள்
மக்கள் ஆடல்கள்
விழா விளையாட்டு
1.
உரிமரம்
2.
உரியடி
3.
கார்த்திகை விளக்கு
4.
கார்த்திகைச் சுளுந்து
5.
தைப்பாவை
6.
பரணி பரணி
7.
பாரி வேட்டை
8.
பானை உடைத்தல்
9.
புலியாட்டம்
10.
பொம்மைச்சீட்டு
11.
மஞ்சள் நீர் விளையாட்டு
12.
மாட்டுப் பந்தயம்
13.
மூணுகட்டை
14.
மோடி விளையாட்டு

சொல் விளையாட்டு
1.
கேலி
2.
பூக்குதிரை
3.
பூச்சொல்லி
4.
மொழி விளையாட்டு
5.
ரானா மூனா தண்டட்டி

என்ன மூச்சு முட்டுகிறதா..?
போய் தண்ணீர் குடித்துவிட்டு,
உங்கள் கணிப்பொறியில்
cricket, car race
விளையாடுங்கள்..

நமது பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் எப்படிப்போனால் நமக்கென்ன..?

அழுகை வருகிறது அன்பர்களே..!

Top of Form
Bottom of Form